Gå till innehåll
IK Stern
IK Stern

Publicerad: 2022-12-19

Senast uppdaterad: 2022-12-19

Författare: Karin Nordling

Senast ändrad av: Karin Nordling

Stadgar

Allmänna bestämmelser

1 § Ändamål

IK Stern, bildad 1934, har som ändamål att genom utövning av motions- och tävlingsidrott verka för höjande av medlemmarnas välbefinnande och fysiska fostran, samt verka för god kamrat- och idrottsanda.

IK Stern bedriver huvudsakligen orienterings-och skidsport i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé” (1 kap Riksidrottsförbundets stadgar, se bilaga 1).

IK Stern ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopningsfri idrott.

2 § Föreningens namn och hemort/säte

Föreningens fullständiga namn är Idrottsklubben Stern, med förkortning IK Stern.

IK Stern har sin hemort/säte i Göteborgs kommun.

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.

IK Stern består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar i enlighet med 2 kap 1 §.

IK Stern är medlem i Svenska Skidförbundet (SSF), Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) och Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i ovan nämnda specialidrottsförbund (SF) är IK Stern även medlem i Göteborgs Skidförbund (GSF), Göteborgs Orienteringsförbund (GOF) och Göteborgs Distrikts Idrottsförbund (GDIF).

IK Stern är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande styrelse i GSF, GOF eller GDIF är IK Stern skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

IK Sterns beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

IK Sterns verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

6 § Firmateckning

IK Sterns firma tecknas av styrelsen gemensamt.

Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt eller till en eller flera särskilt utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

7 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

8 § Tvist/skiljeklausul

Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, eller de i paragraf 3 listade förbunden får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s stadgar eller SF:s stadgar, avgöras enligt fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av IK Stern krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av IK Stern ska anges dels att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas vederbörande specialidrottsförbund.

2 IK Sterns medlemmar

1 § Medlemskap

Alla som vill stödja IK Sterns ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får dock avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta IK Sterns ändamål eller på annat sätt skada IK Sterns intressen.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat rätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskap ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt RF:s stadgar.

Medlemskapet gäller till dess medlemmen begärt sitt utträde eller blir utesluten.

Medlem som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat IK Sterns syften kan på förslag av styrelsen väljas till hedersmedlem av IK Sterns årsmöte.

Hedersmedlem erlägger ingen medlemsavgift.

2 § Medlems skyldigheter och rättigheter

Medlem ska följa IK Sterns stadgar och beslut och har rätt att på samma villkor som övriga medlemmar, och i enlighet med av IK Stern och inom idrottsrörelsen fastlagda principer, delta i klubbens verksamhet.

För befintliga medlemmar gäller att betalning för uppdatering av medlemskap för kommande år ska vara IK Stern tillhanda senast den 1 mars.

För nya medlemmar gäller att medlemskapet börjar gälla när betalning av medlemsavgiften noterats på IK Sterns konto för medlemsavgifter.

3 § Utträde

Medlemskap i IK Stern upphör när klubben mottagit medlems begäran om utträde.

Medlem som fortfarande inte betalat in medlemsavgiften, efter två på varandra följande påminnelser med minst två månaders mellanrum, och för vilken påminnelse om inbetalning inte kommit i retur till IK Stern, ska anses ha begärt utträde ur IK Stern. Personer som inte längre är att betrakta som medlemmar avförs ur registret.

4 § Uteslutning m m

Medlem får uteslutas endast om denne har underlåtit att betala medlemsavgift eller andra avgifter till IK Stern, motarbetat klubbens ändamål eller på annat sätt skadat dess intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får IK Stern i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslut om uteslutning eller varning ska motiveras och innehålla upplysning om hur beslutet kan överklagas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av IK Sterns styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt RF:s stadgar.

3 Årsmöte

1 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är IK Sterns högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på IK Sterns hemsida och anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av IK Stern med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för IK Stern eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

2 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.
3 § Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud, genom skriftlig fullmakt. Ombud får enbart företräda en medlem.

Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

4 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
· att medlemmen under mötesåret har fyllt lägst 15 år;
·att medlemsavgiften har betalats.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

5 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av klubbstyrelse och revisorer

a) styrelsens ordförande för en tid av två år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
c) två (2) revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
d) tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
e) val av sektionsstyrelser efter förslag från respektive sektion
f) beslut om val av ombud till möten där IK Stern har rätt att vara representerad genom ombud.

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för klubben eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

6 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i IK Stern. Arbetstagare inom IK Stern får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i klubben.

7 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 1 kap. 7 § första stycket och 1 kap. 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

8 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av IK Sterns röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på IK Sterns hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

9 § Ikraftträdande

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.
4 Valberedning

1 § Sammansättning

Valberedningen består av ordförande och två (2) övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter ska, om möjligt, vara lika fördelat mellan könen, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

2 § Valberedningens åligganden

Valberedningen ska på uppdrag av medlemmarna bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser samt upplysa medlemmarna om att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet bör valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om.

5 Revision

1 § Revisorer, revision

IK Sterns räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av IK Sterns räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

IK Sterns räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

6 Styrelsen

1 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fyra (4) övriga ledamöter och en representant för respektive sektion. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

2 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen IK Sterns beslutande organ och ansvarar för klubbens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för IK Sterns verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att
· tillse att för IK Stern gällande lagar och bindande regler iakttas,
· verkställa av årsmötet fattade beslut,
· planera, leda och fördela arbetet inom klubben och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
· ansvara för och förvalta IK Sterns medel,
· fortlöpande informera medlemmarna om klubbens
· angelägenheter,
· tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 5 kap. 1 §, och
· förbereda årsmöte.

Ordföranden leder styrelsens arbete och bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt IK Sterns stadgar och övriga för klubben bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

3 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollssekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

4 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

7 Övriga föreningsorgan

1 § Sektioner, kommittéer och arbetsgrupper

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av IK Sterns årsmöte, eller av extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

IK Stern har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner:
· Orienteringssektion
· Skidsektion
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse bestående av ordförande och erforderligt antal ledamöter. Sektionsstyrelsen föreslås av möte med de medlemmar som bedriver sektionens idrottsgren. Lika fördelning mellan kön och åldersgrupp eftersträvas. Sektionsstyrelsen väljs av IK Sterns årsmöte.

Styrelsen och respektive sektionsstyrelse kan inrätta kommittéer och arbets- och projektgrupper inom sina respektive ansvarsområden.

2 § Instruktioner

IK Sterns styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som de underliggande organen har.

3 § Budget och verksamhetsplan

Respektive sektion ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som den bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till IK Sterns skyldigheter i olika hänseenden, klubbens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

4 § Återrapportering

Den som fått bemyndigande av styrelsen enligt 6 kap. 4 § ska fortlöpande underrätta styrelsen genom återrapportering i den ordning som styrelsen fastställt i instruktion.

8 Tävlingar

1 § Deltagande i tävlingsverksamhet

Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening.

IK Stern bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs vederbörande SF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till det SF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

9 Stadgarnas revisionshistorik

 


ÄndringsbeskrivningGodkänd på års-möte den1.0Tidigare stadgar från 1976-12-03 har reviderats i enlighet med RF:s stadgemall för idrottsföreningar2011-12-082.0Stadgarna från 2011-12-08 har reviderats under Kap 2 § 2 andra stycket, och § 3 andra stycket samt Kap 3 § 4 punkt 2.2012-12-063,0Stadgarna från 2011-12-08 har reviderats under Kap 1 § 5, andra stycket avseende verksamhets- och räkenskapsår samt under Kap 2 § 2, andra stycket avseende när årsavgiften skall vara erlagd.


Verksamhetsåret ändrades från 1/11 – 31/10 till kalenderåret och årsavgiften skall vara erlagd senast den 1 mars.2014-08-19


(Extra årsmöte)4.0Stadgarna från 2011-12-08 har reviderats under Kap 3 § 1, första stycket avseende tidpunkt för årsmötet.


Tidigare skulle årsmötet hållas före januari månads utgång. Med nytt verksamhetsår som följer kalenderår skall det hållas före mars månads utgång.2015-11-17


(Extra årsmöte)
RIKSIDROTTSFÖRBUNDETS STADGAR (utdrag)

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund*

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är

fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott – världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

* Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund är antagen i reviderad version av 2009 års RF-stämma, och är en del av idéprogrammet Idrotten vill. Hela Idrotten vill finns tillgänglig på www.rf.se Länk till annan webbplats. .

1 §*
Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.