Gå till innehåll
IK Stern
IK Stern

Välkomna till årsmötet 2023!

Förslag till föredragningslista vid IK Sterns årsmöte i klubbstugan den 29 mars 2023.

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare. (2 personer)
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse samt årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets/räkenskapsåret. (2022-01-01 – 2022-12-31)
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret. (2022-01-01 – 2022-12-31)
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter 2024:

Styrelsen föreslår, att medlemsavgifterna förblir oförändrade 2024. Dvs

 • för vuxna medlemmar: 500 kronor per år
 • för familjer: 1000 kronor per år
 • för barn/ungdomar tom det år de fyller 20 år: 150 kronor per år
 • för medlemmar f o m det år de fyller70 år: 250 kronor
 1. Fastställande av budget för verksamhets-/räkenskapsåret (2023.) Se bilaga
 2. Förslag om stadgeändring.

Den 20 mars 2019 beslutade Årsmötet, att Skidsektionen från och med 2019-01-01 delas upp i två sektioner, en sektion för vuxna tävlings- och motionsåkare benämnd Skidsektionen Vuxen/Motionär samt en sektion för tidigare Skidsektionens barn och ungdomar och klubbens elitskidåkare benämnd Skidsektionen Elit/Junior/Ungdom. Till den senare hör numera även en Skidskytteverksamhet.

Dessvärre följdes inte beslutet upp genom en revidering av klubbens stadgar.

Styrelsen föreslår med anledning av den vidtagna sektionsuppdelningen följande ändring av kapitel 7 § 1, andra stycket, i föreningens stadgar:

Nuvarande lydelse:

IK Stern har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner:

 • Orienteringssektion
 • Skidsektion

Föreslagen lydelse:

IK Stern har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner:

 • Orienteringssektion
 • Skidsektionen Vuxen/Motionär
 • Skidsektionen Elit/Junior/Ungdom
 1. Inga motioner har inkommit till Årsmötet.
 1. Val av klubbstyrelse och revisorer. Se valberedningens förslag i bilaga
  1. styrelsens ordförande har ett år kvar av sin mandattid
  2. halva antalet, dvs två (2), ledamöter i styrelsen för en tid av två år
  3. två (2) revisorer jämte en (1) revisorssuppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
  4. tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande
  5. val av sektionsstyrelser efter förslag från respektive sektion
  6. val av ombud till möten där IK Stern har rätt att vara representerad genom ombud.
 1. Mötet avslutas

 

En bild

Publicerad: 2023-03-01

Senast uppdaterad: 2023-03-22

Författare: Elisabet Sylvan

Senast ändrad av: Elisabet Sylvan