Gå till innehåll
I 2 IF Karlstad
I 2 IF Karlstad

Årsmöte 2022-02-20

Välkomna på I2 IFs årsmöte 2022-02-20 kl 18:00

Tid: Söndag 20:e Feb kl 18:00 via Teams

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
  7. sektionsansvariga för en tid av ett år jämte ersättare;
  8. ansvariga för stödfunktioner (stugfogde) jämte ersättare.
 12. Övriga frågor

Hör av dig till din sektionsledare för att få en länk till Teams

Publicerad: 2022-02-03

Senast uppdaterad: 2022-12-03

Författare: Henrik Hjalmarsson

Senast ändrad av: Henrik Hjalmarsson

Sponsorer