Gå till innehåll
I 2 IF Karlstad
I 2 IF Karlstad

Årsmöte 2021-02-28 kl 18:00

Välkommen på I2 IF Årsmöte den 28:e Feb kl 18:00 via Teams. Vi kommer att genomför årets Årsmöte via Teams.
Gå till anmälningssidan för att anmäla dig Länk till annan webbplats.. När du är anmäld kommer du någon/några dagar innan mötet att få ett mail med länk till mötet.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare för mötet.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  2. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Fastställande av medlemsavgifter.
 9. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 11. Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  3. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år;
  4. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
  6. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
  7. sektionsansvariga för en tid av ett år jämte ersättare;
  8. ansvariga för stödfunktioner (stugfogde) jämte ersättare.
 12. Övriga frågor

Publicerad: 2021-01-18

Senast uppdaterad: 2022-12-03

Författare: Henrik Hjalmarsson

Senast ändrad av: Henrik Hjalmarsson

Sponsorer